Camping Eden

Privacy

Informatieve nota artikel 13 en 14 van Verordening (EU) 2016/679

Voortdurende technologische ontwikkeling, eventuele wijzigingen in de juridische situatie of onze diensten en andere redenen kunnen correcties van onze gegevensbeschermingsverklaring vereisen. We behouden ons daarom het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen en we vragen je om jezelf constant op de hoogte te houden van gerelateerde updates.

Gegevensbeheerder

2G srl
C.so Cavour, 59
28040 Dormelletto (NO)
P.IVA 01476630031

Eigenaar contact-e-mailadres

info@campingeden.it

Soorten verzamelde gegevens

Als u deze website gebruikt zonder te registreren of ons op een andere manier informatie te verstrekken, dus alleen voor informatieve doeleinden, wordt alleen de persoonlijk identificeerbare informatie verzameld die uw browser naar onze server verzendt. Als u onze website wilt bezoeken, verzamelen wij de volgende gegevens, onafhankelijk of via derden, die we technisch nodig hebben om onze website zichtbaar te maken en de stabiliteit en veiligheid ervan te waarborgen: e-mail, cookies, gebruiksgegevens, achternaam, voornaam, adres, land, provincie, postcode, telefoonnummer, verschillende soorten gegevens, steden en unieke identificatiegegevens van advertentieapparaten (bijvoorbeeld Google Advertiser-ID of IDFA-ID).

Specifieke informatieteksten die worden weergegeven voordat de gegevens worden verzameld of in de specifieke secties van dit privacybeleid, stellen u in staat om details over elk type gegevens te verstrekken.

Persoonsgegevens kunnen, in het geval van Gebruiksgegevens, automatisch worden verzameld bij het gebruik van de site / sites van 2G srl, of kunnen vrijelijk door de Gebruiker worden verstrekt.

Tenzij anders aangegeven, zijn alle gevraagde gegevens verplicht. Als de Gebruiker weigert deze mee te delen, kan het onmogelijk zijn om de Dienst te verlenen. In gevallen waarin sommige gegevens als optioneel worden aangegeven, kunnen gebruikers ervoor kiezen om dergelijke gegevens niet door te geven, zonder dat dit gevolgen heeft voor de beschikbaarheid van de dienst of voor de werking ervan.

Indien Gebruikers twijfelen welke Gegevens verplicht zijn, wordt gevraagd contact op te nemen met de Eigenaar.

Elk gebruik van Cookies - of andere trackingtools - door 2G srl of door de eigenaren van diensten van derden die door het Bedrijf worden gebruikt, heeft, tenzij anders aangegeven, tot doel de door de Gebruiker gevraagde Dienst te leveren. , naast de aanvullende doeleinden die worden beschreven in dit document en in het Cookiebeleid, indien beschikbaar.

De Gebruiker neemt de verantwoordelijkheid op zich voor de Persoonsgegevens van derden die zijn verkregen, gepubliceerd of gedeeld en garandeert het recht om deze te communiceren of te verspreiden, waardoor de Eigenaar wordt ontlast van elke aansprakelijkheid jegens derden.

Methode en plaats van verwerking van de verzamelde gegevens

Verwerkingsmethoden

De Eigenaar heeft grondige technische en operationele veiligheidsmaatregelen genomen om gebruikersgegevens te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging of toegang, per ongeluk of opzettelijk, door onbevoegde personen.

Onze beveiligingsmaatregelen worden regelmatig herzien en bijgewerkt om gelijke tred te houden met de technologische vooruitgang.

Naast de gegevensbeheerder kunnen andere betrokkenen bij de organisatie (administratief, commercieel, marketing, juridisch, systeembeheerders) of externe onderwerpen (zoals externe technische dienstverleners, postkoeriers, IT-bedrijven, communicatiebureaus) toegang hebben tot de gegevens. hostingprovider), indien nodig, ook aangewezen als gegevensverwerkers door de eigenaar.

Een bijgewerkte lijst van managers kan te allen tijde bij de gegevensbeheerder worden opgevraagd.

Wettelijke basis van de verwerking

De gegevensbeheerder verwerkt persoonlijke gegevens met betrekking tot de gebruiker als een van de volgende voorwaarden zich voordoet:

 • de Gebruiker heeft toestemming gegeven voor een of meer specifieke doeleinden; Opmerking: in sommige rechtsgebieden kan de gegevensbeheerder gemachtigd zijn om persoonlijke gegevens te verwerken zonder toestemming van de gebruiker of een andere van de hieronder gespecificeerde rechtsgrondslagen, zolang de gebruiker geen bezwaar maakt ("opt-out") voor een dergelijke behandeling. Dit is niet van toepassing als de verwerking van Persoonsgegevens wordt beheerst door Europese wetgeving inzake de bescherming van Persoonsgegevens;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract met de Gebruiker en / of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen;
 • de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de gegevensbeheerder is onderworpen;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat is opgedragen aan de verantwoordelijke voor de verwerking;
 • de verwerking is noodzakelijk voor het nastreven van het gerechtvaardigde belang van de gegevensbeheerder of derden.

Het is altijd mogelijk om de verantwoordelijke voor de verwerking te vragen om de concrete juridische basis van elke behandeling te verduidelijken en in het bijzonder om te specificeren of de behandeling gebaseerd is op de wet, voorzien in een contract of noodzakelijk is om een contract te sluiten.

Plaats van verwerking

Voor de realisatie van de dienst en voor de verwerkingsdoeleinden die in dit Privacybeleid worden vermeld, worden de handelingen met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens uitgevoerd bij de administratiekantoren van de Verwerkingsverantwoordelijke en op elke andere plaats waar de bij de bovengenoemde verwerking betrokken partijen zijn gevestigd.

Als onderdeel van de doeleinden die in deze verklaring worden beschreven, kunnen de persoonlijke gegevens van de gebruikers worden overgedragen naar een ander land dan het land waarin de gebruiker zich bevindt.

Voor meer informatie over de plaats van verwerking, kunt u de sectie met betrekking tot de details over de verwerking van persoonlijke gegevens in dit privacybeleid raadplegen.

De Gebruiker heeft het recht om informatie te verkrijgen over de rechtsgrondslag voor de doorgifte van Gegevens buiten de EU (Europese Unie) of naar een internationale organisatie naar internationaal publiekrecht of bestaande uit twee of meer landen (zoals de VN). , en ook met betrekking tot de beveiligingsmaatregelen die door de gegevensbeheerder zijn genomen om de gegevens te beschermen.

Voor meer informatie kan de gebruiker contact opnemen met de gegevensbeheerder via de contactgegevens vermeld in dit privacybeleid.

Bewaartermijn

De gegevens worden verwerkt en opgeslagen gedurende de tijd die nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Daarom zal de gegevensbeheerder de bovengenoemde gegevens verwerken:

 • voor de volledige duur van de abonnementsdiensten en het abonnement op de nieuwsbrief
 • 10 jaar voor het bijhouden van boekhoudkundige documentatie conform art. 2220 van het burgerlijk wetboek
 • 10 jaar marketing, tenzij toestemming wordt ingetrokken en de nieuwsbrief wordt geannuleerd.

Wanneer de verwerking is gebaseerd op de toestemming van de Gebruiker, kan de Gegevensbeheerder de Persoonsgegevens na deze periode bewaren, totdat de bovengenoemde toestemming wordt ingetrokken. Verder kan het voorkomen dat de Verwerkingsverantwoordelijke op grond van een wettelijke verplichting of in opdracht van een autoriteit verplicht is om Persoonsgegevens langer te bewaren.

Aan het einde van de hierboven gedefinieerde bewaartermijn worden de Persoonsgegevens verwijderd. Zodra deze termijn is bereikt, kan het recht op inzage, annulering, rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet langer worden uitgeoefend.

Doel van de verwerking van de verzamelde gegevens

De gebruikersgegevens worden verzameld om de eigenaar in staat te stellen zijn diensten te verlenen en voor statistieken, advertenties, heatmapping en sessie-opname, interactie met externe sociale netwerken en platforms, bescherming tegen spam, prestatietests voor inhoud en functionaliteit (A / B-testen), adresbeheer en het verzenden van e-mailberichten, remarketing en gedragsgerichtheid, contact opnemen met de gebruiker en inhoud van externe platforms weergeven.

Om details te verkrijgen over de doeleinden van de verwerking en over de persoonlijke gegevens voor elk doel, is het mogelijk om de relevante secties van dit privacybeleid te raadplegen.

Details over de verwerking van persoonlijke gegevens

Persoonsgegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden en met gebruikmaking van de volgende diensten:

Neem contact op met de gebruiker

CONTACTFORMULIER (www.campingeden.it)

De gebruiker stemt in met het gebruik van gegevens door de formulieren in te vullen om informatie te verstrekken, offertes aan te vragen of om te reageren op verzoeken die worden aangegeven in de formulierkop.

Verzamelde Persoonsgegevens: postcode, stad, voornaam, achternaam, e-mailadres, provincie, land, telefoonnummer en verschillende soorten gegevens.

De bovenstaande informatie wordt uitdrukkelijk op vrijwillige basis en met toestemming van de gebruiker verstrekt, conform art. 6 par. 1 a van de AVG. Met betrekking tot informatie met betrekking tot communicatiekanalen (zoals e-mailadres of telefoonnummer), machtigt de gebruiker ons ook om indien nodig via dit communicatiekanaal contact met hem op te nemen om op zijn verzoek te reageren. De gebruiker kan deze toestemming te allen tijde intrekken. We zullen de in deze context verzamelde gegevens verwijderen nadat de opslag niet langer nodig is, of, in het geval van wettelijke bewaarplichten, zullen we de verwerking ervan beperken.

Interactie met sociale netwerken en externe platforms

De website www.campingeden.it maakt gebruik van de sociale plug-ins van de aanbieder.

 • Facebook (operator: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Verenigde Staten)
 • Twitter (operator: Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, Verenigde Staten)
 • Google+ (operator: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten)
 • Pinterest (operator: Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, Verenigde Staten)

Deze plug-ins verzamelen meestal gebruikersgegevens en verzenden deze naar de server van de betreffende provider. We hebben technische maatregelen genomen om de bescherming van uw privacy te waarborgen, zodat uw gegevens niet zonder uw toestemming door de respectievelijke plug-in providers kunnen worden verzameld. Deze worden in eerste instantie uitgeschakeld wanneer de gebruiker een site bezoekt die is gekoppeld aan de plug-ins. De plug-ins worden pas geactiveerd als de gebruiker op het respectieve symbool klikt en ermee instemt zijn gegevens naar de respectieve provider te verzenden. De wettelijke basis voor het gebruik van de plug-ins is artikel 6, par. 1 aef van de AVG.

Eenmaal geactiveerd, verzamelen de plug-ins ook persoonlijk identificeerbare informatie, zoals het IP-adres van de gebruiker, en sturen deze naar de server van de respectieve provider, waar ze wordt opgeslagen. De geactiveerde sociale plug-ins plaatsen ook een cookie met een unieke identificatie wanneer de gebruiker de betreffende website bezoekt. Op deze manier kan de verkoper een profiel genereren op basis van gebruikersgedrag. Dit gebeurt zelfs als de gebruiker niet is geregistreerd in het sociale netwerk van de betreffende provider. Als de gebruiker is geregistreerd op het sociale netwerk van de aanbieder en tijdens het bezoek is ingelogd op de website, kunnen de gegevens en informatie over zijn bezoek aan de website worden gekoppeld aan zijn profiel op het sociale netwerk. Wij hebben geen invloed op de exacte mate waarin de gegevens worden verzameld door de betreffende aanbieder.

Voor meer informatie hierover en over de aard en het doel van de gegevensverwerking en over de rechten en instelmogelijkheden voor de bescherming van de privacy, raadpleegt u de informatie over gegevensbescherming van de respectieve sociale netwerkaanbieder.

Bezoek in dit verband de volgende adressen: Facebook - Twitter - Google+ - Pinterest

Spam beveiliging

Dit type dienst bestudeert het verkeer van www.campingeden.it indien nodig met de persoonlijke gegevens van gebruikers, om het te filteren uit delen van het verkeer, berichten en inhoud die als SPAM worden herkend.

GOOGLE RECAPTCHA (Google Inc.)
Google reCAPTCHA is een SPAM-beveiligingsservice die wordt aangeboden door Google Inc. Het gebruik van het reCAPTCHA-systeem is onderworpen aan het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van Google.

 • Verzamelde persoonlijke gegevens: cookies en gebruiksgegevens.
 • Verwerkingslocatie: Verenigde Staten - Privacybeleid. Onderwerp dat zich aan het privacyschild houdt.

Statistieken

De services die in deze sectie aanwezig zijn, stellen de gegevensbeheerder in staat verkeersgegevens te volgen en te analyseren en worden gebruikt om het gebruikersgedrag bij te houden.

GOOGLE ANALYTICS (Google Inc.)
www.campingeden.it maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google gebruikt de verzamelde Persoonsgegevens om het gebruik van www.campingeden.it bij te houden en te onderzoeken, rapporten samen te stellen en deze te delen met andere door Google ontwikkelde diensten. Google kan de persoonlijke gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk te personaliseren.

De wettelijke basis voor het gebruik van Google Analytics is artikel 6 par. 1 f van de AVG. De gegevens die door www.campingeden.it worden verzonden en zijn gekoppeld aan cookies, gebruikersinformatie (zoals gebruikers-ID) en promotie-ID's, worden verwijderd 50 maanden na het laatste gebruik van onze diensten. Gegevens waarvan de bewaartermijn is verstreken, worden één keer per maand automatisch verwijderd.

 • Verzamelde persoonlijke gegevens: cookies en gebruiksgegevens.
 • Verwerkingslocatie: Verenigde Staten - Privacybeleid - Opt Out.

SHINYSTAT (Triboo Data Analytics SRL)
ShynyStat (ShinyStat Business, ShinyStat Pro of ShinyStat ISP) is een statistische dienst die wordt aangeboden door Triboo Data Analytics SRL

Deze statistiekendienst maakt het IP-adres van de gebruiker anoniem.

 • Verzamelde persoonlijke gegevens: cookies en gebruiksgegevens.
 • Verwerkingslocatie: Italië - Privacybeleid - Opt Out.

Inhoud bekijken van externe platforms

Met dit type service kunt u inhoud die op externe platforms wordt gehost rechtstreeks vanaf de pagina's van www.campingeden.it bekijken en ermee communiceren.

Als een dergelijke service is geïnstalleerd, is het mogelijk dat verkeersgegevens met betrekking tot de pagina's waarop deze is geïnstalleerd, worden verzameld, zelfs als gebruikers deze service niet gebruiken.

GOOGLE FONTS (Google Inc.)
Google Fonts is een visualisatieservice voor lettertypen die wordt beheerd door Google Inc. waarmee www.campingeden.it dergelijke inhoud in zijn pagina's kan integreren.

 • Verzamelde persoonlijke gegevens: gebruiksgegevens en verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de service.
 • Verwerkingslocatie: Verenigde Staten - Privacybeleid. Onderwerp dat zich aan het privacyschild houdt.

WIDGET GOOGLE MAPS (Google Inc.)
Google Maps is een dienst voor het bekijken van kaarten die wordt beheerd door Google Inc. waarmee www.campingeden.it dergelijke inhoud in zijn pagina's kan integreren.

 • Verzamelde persoonlijke gegevens: cookies en gebruiksgegevens.
 • Verwerkingslocatie: Verenigde Staten - Privacybeleid. Onderwerp dat zich aan het privacyschild houdt.

Gebruikersrechten

Gebruikers kunnen specifieke rechten uitoefenen met betrekking tot de gegevens die door de gegevensbeheerder worden verwerkt. In het bijzonder kan de gebruiker:

 • uw toestemming op elk moment intrekken. De gebruiker kan de toestemming voor de verwerking van zijn eerder gegeven persoonlijke gegevens intrekken.
 • zich verzetten tegen de verwerking van hun gegevens wanneer dit gebeurt op een andere rechtsgrond dan die welke met toestemming is uitgedrukt. Verdere details worden aangegeven in het onderstaande gedeelte.
 • toegang tot hun gegevens De gebruiker heeft het recht om informatie te verkrijgen over de gegevens die door de eigenaar worden verwerkt, over specifieke aspecten van de verwerking en om een kopie van de verwerkte gegevens te ontvangen.
 • verifieer en verzoek rectificatie. De gebruiker kan de juistheid van zijn gegevens verifiëren en kan deze bijwerken of corrigeren.
 • de beperking van de verwerking verkrijgen. Onder bepaalde voorwaarden kan de gebruiker verzoeken om beperking van de verwerking van zijn gegevens, in dat geval mag de eigenaar de gegevens alleen bewaren, zonder ze voor een ander doel te verwerken.
 • de annulering van hun persoonlijke gegevens verkrijgen. Onder bepaalde voorwaarden kan de Gebruiker verzoeken om annulering van zijn Gegevens door de Eigenaar.
 • hun gegevens ontvangen of laten overdragen aan een andere eigenaar. De Gebruiker heeft het recht om zijn / haar Gegevens te ontvangen in een gestructureerd formaat, leesbaar door een automatisch apparaat en in gemeenschappelijk gebruik, om de overdracht ervan zonder obstakels naar een andere eigenaar te verkrijgen, indien technisch mogelijk. Dit is van toepassing wanneer de gegevens worden verwerkt met geautomatiseerde tools en de verwerking is gebaseerd op de toestemming van de gebruiker, op een contract waarbij de gebruiker partij is of op contractuele maatregelen die daarmee verband houden.
 • een klacht indienen. De gebruiker kan een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens of bij de rechtbank optreden.

Details over het recht om bezwaar te maken

Wanneer Persoonsgegevens worden verwerkt in het algemeen belang, bij de uitoefening van openbaar gezag dat bij de gegevensbeheerder berust of om een gerechtvaardigd belang van de gegevensbeheerder na te streven, hebben gebruikers het recht om zich te verzetten tegen de verwerking om redenen die verband houden met hun specifieke situatie.

Gebruikers worden eraan herinnerd dat als de gegevens worden verwerkt voor directmarketingdoeleinden, de gebruikers zelf zonder opgaaf van redenen bezwaar kunnen maken tegen de verwerking. Om erachter te komen of de gegevensbeheerder gegevens verwerkt voor directmarketingdoeleinden, is het noodzakelijk om de respectieve secties van dit document te raadplegen.

Hoe u uw rechten kunt uitoefenen

Om hun rechten uit te oefenen, kunnen Gebruikers een verzoek richten aan de contactgegevens van de Eigenaar die in dit document worden vermeld. Verzoeken worden kosteloos ingediend en zo snel mogelijk, uiterlijk binnen een maand, door de verantwoordelijke voor de verwerking verwerkt.

Meer informatie over de behandeling

Verdediging in de rechtbank

De persoonlijke gegevens van de gebruiker kunnen door de eigenaar worden gebruikt voor de rechtbank of in de voorbereidende fasen voor de uiteindelijke oprichting ervan voor de verdediging tegen misbruik bij het gebruik van www.campingeden.it of aanverwante diensten door de gebruiker.

De Gebruiker verklaart zich ervan bewust te zijn dat de Gegevensbeheerder de Gegevens mogelijk op last van de openbare autoriteiten moet vrijgeven.

Specifieke informatie

Op verzoek van de Gebruiker kan www.campingeden.it de Gebruiker, naast de informatie in dit privacybeleid, aanvullende informatie verstrekken over specifieke Diensten of het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens.

Systeemlogboek en onderhoud

Om bediening en onderhoud mogelijk te maken, kunnen www.campingeden.it en alle door haar gebruikte diensten van derden systeemlogboeken verzamelen, dit zijn bestanden die de interacties registreren en die ook persoonlijke gegevens kunnen bevatten, zoals het IP-adres van de gebruiker.

Informatie die niet in dit beleid staat

Verdere informatie met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens kan te allen tijde worden opgevraagd bij de Gegevensbeheerder via de contactgegevens.

Reactie op verzoeken om niet volgen

www.campingeden.it ondersteunt geen verzoeken om uw browseverkeer niet bij te houden.
Om erachter te komen of gebruikte services van derden deze ondersteunen, moet de gebruiker het respectieve privacybeleid raadplegen.

Definities en juridische verwijzingen

PERSOONLIJKE GEGEVENS (of gegevens)
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die, direct of indirect, ook in verband met andere gegevens, waaronder een persoonlijk identificatienummer, een natuurlijke persoon identificeerbaar of identificeerbaar maken.

GEBRUIKSGEGEVENS
Dit is de informatie die wordt verzameld via www.campingeden.it (inclusief van applicaties van derden die zijn geïntegreerd in www.campingeden.it), inclusief: IP-adressen of domeinnamen van de computers die worden gebruikt door de Gebruiker die verbinding maakt met www.campingeden.it. het, de adressen in URI-notatie (Uniform Resource Identifier), het tijdstip van het verzoek, de methode die wordt gebruikt om het verzoek naar de server te verzenden, de grootte van het bestand dat als reactie wordt verkregen, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft ( succesvol, fout, enz.) het land van herkomst, informatie van de browser en het besturingssysteem dat door de bezoeker wordt gebruikt, de verschillende tijdelijke connotaties van het bezoek (bijvoorbeeld de tijd die op elke pagina wordt doorgebracht) en de details van het pad dat binnen van de Applicatie, met bijzondere aandacht voor de volgorde van de geraadpleegde pagina's, de parameters met betrekking tot het besturingssysteem en de IT-omgeving van de Gebruiker.

GEBRUIKER
De persoon die www.campingeden.it gebruikt, moet samenvallen met de belanghebbende of door hem geautoriseerd zijn en wiens Persoonsgegevens worden verwerkt.

GEÏNTERESSEERD
De natuurlijke of rechtspersoon waarnaar de Persoonsgegevens verwijzen.

VERANTWOORDELIJK VOOR BEHANDELING (of verantwoordelijk)
De natuurlijke persoon, rechtspersoon, openbaar bestuur en elke andere instantie, vereniging of organisatie die door de gegevensbeheerder is aangewezen om persoonsgegevens te verwerken, zoals vastgelegd in dit privacybeleid.

HOUDER VAN DE BEHANDELING (of houder)
De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere instantie die, individueel of samen met anderen, de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens en de toegepaste instrumenten vaststelt, dus met inbegrip van de beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de werking en '' gebruik van www.campingeden.it.
De gegevensbeheerder is, tenzij anders aangegeven, de eigenaar van www.campingeden.it.

www.campingitalialido.it (of deze applicatie)
De hardware- of softwaretool waarmee de persoonlijke gegevens van gebruikers worden verzameld en verwerkt.

ONDERHOUD
De dienst die wordt aangeboden door www.campingeden.it zoals gedefinieerd in de betreffende voorwaarden (indien beschikbaar) en op deze site / applicatie.

EUROPESE UNIE (of EU)
Tenzij anders aangegeven, is elke verwijzing naar de Europese Unie in dit document bedoeld om te worden uitgebreid tot alle huidige lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

COOKIES
Klein stukje gegevens dat is opgeslagen op het apparaat van de gebruiker.

Juridische verwijzingen

Deze privacyverklaring is opgesteld aan de hand van meerdere wetgevingssystemen, waaronder artikelen. 13 en 14 van Verordening (EU) 2016/679.

Tenzij anders vermeld, heeft deze privacyverklaring alleen betrekking op www.campingeden.it.

Laatst gewijzigd

02 Mei 2022